اهداف اصلی مؤسسۀ باسکرویل

اهداف اصلی مؤسسۀ باسکرویل عبارتند از:
الف- مستند کردن مشارکت آمریکاییانی که به میل و ارادۀ خود به منظور کمک به مردم ایران در زمینۀ آموزش به ایران آمدند.
ب- ایجاد و تحکیم یاد و خاطرۀ بیش از یک قرن دوستی (1811 تا 1978) میان ایرانیان و آمریکاییان به واسطۀ تبادل ارزش‌های مشترک دموکراتیک، تجربه‌های مشترک و دانش.
پ- راه‌اندازی برنامه‌های رابطه‌ساز که دوستی و صلح میان مردم ایران و مردم آمریکا را تسهیل می‌کنند.
ت- آموزش ایرانیان و آمریکاییان در مورد شیوه‌هایی که می‌تواند باعث ایجاد تغییرات مثبت در رابطۀ میان ایران و آمریکا شود.