مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”

مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط(۵)

  • رواداری و باهم بودگی
    • هویت شناسی باهم بودگی 

هویت از idem در زبان لاتین آمده است. در زبان انگلیسی به Identity در آمده است. در زبان فارسی idem به معنای «تشابه و تداوم» آمده است. در این نگرش باید باهم بودگی هویت شناسی و شکل گیری و تداوم آن مورد توجه قرار گیرد. 

  • منظور ما از باهم بودگی، گروهی از افراد است که از مکان، تجربه یا علایق مشترک برخوردارند. اغلب از این اصطلاح برای افرادی استفاده می‌شود که در یک محل مشترک زندگی می‌کنند: محله مشترک، شهر یا شهرک مشترک، و حتی ایالت یا کشور مشترک.
  • اما، منظور ما از باهم بودگی این نیست این هم بودگی نیست. این با همستان است، یعنی برخورداری از یک سامان مشترک از زیست مادی و غیرمادی را دربرمی گیرد. باهمستان، مکانمند است. زمانمند است. اما باهم بودگی زمان و مکان نمی شناسد . هدف دارد آما این هدف در خدمت ایجاد همگرایی با دیگرانی است که می خواهند در اشتراکات آدمیت محورانه و هدف گذاری های کمال گرایانه خود از مکان های گوناگون با زمانه های مختلف و احترام به هدف های متفاوت، با هدف افزایش سطح ارتباط با هم در جامعه ای ناهم مکان و ناهم زمان در کنار هم قرار گیرند 
  • همکاری های «اتفاق محورانه و اتحادگرایانه» دارند. یعنی با یکدیگر هم بوده و همراه می شوند و در عین همکاری های مشترک می توانند با هم رقابت داشته باشند و با هم بودن  “”alliance گونه را دنبال نمایند. دو ملت دارای جغرافیای مکانی و زمانی متفاوت و باورمندی های گوناگون باور دارند که در کنار هم و با هم بهتر زندگانی خواهند کرد. در این جا است که زندگی خود را در باهم بودن به سمت «زندگانی» هدایت می کنند . یعنی در «صحن عمومی حیات» با یکدیگر پیوند می خورند نه این که در «صحن عمومی اجتماع »به یکدیگر بپیوندند. 
  • باهم بودگی در اینجا وجه صحن عمومی حیات بشری است نه صحن عمومی حیات اجتماعی از این رو زمانمند و مکانمند نیست. هویت باهم بودگی در نقطه نیاز به همگرایی مین آدمیان بر محوریت آدمیت آغاز می شود و در بستر منافع مادی و غیرمادی برای پیوند بیش تر آدمیان در مکان ها و زمان های گوناگون برای همگرایی بیش تر و زندگی بر با هم استمرار و تداوم پیدا می کند. 
  • با هم بودگی در گرو زندگی مشترک در یک مکان و یک زمان نیست. اگر سلامت یک همستان در گرو آن است که اعضای یک همستان از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، نهادی و ارتباطی بهتری در کنار هم برخوردار باشند، در اینجا سلامت با هم بودگی در کمک بییش تر و همکاری فزون تر آن ها با هم برای تشکیل هم بودگی مشترک برای کمک به یکدیگر برای رسیدن به زندگی سالم تر است. 
۵ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط