مجموعه یادداشت ها

Blog-Farsi

Plant a tree of friendship that is good for you
Uproot the seed of enmity that causes so much suffering

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

S. M. Hafiz (c. 1320-1389)

Baskerville Friendship Blog provides commentary and informed analysis of United States and Iran.

We welcome submission of blog posts discussing America and Iran, friendship examples, differences and commonalities, and how current situation in Iran can be better understood by examining the past. Submissions can be emailed to Baktiari@BaskervilleInstitute.org.

The cultural connections between United States and Iran run deep. Iran and the United States have had a unique people-to-people interactions dating back to 1811. This included the missionaries who helped build schools and clinics, financial advisers who brought their expertise to banking and commerce, and educationalists and aid workers and more than 1600 U.S. Peace Corps volunteers who went to Iran from 1964-1979. Many of these volunteers received their training at Utah State University, selected because of Utah’s topographical similarity to Iran, One source estimated that approximately 850,000 Americans traveled to Iran from 1969-1979 during the Shah of Iran’s last decade in power. On the other hand were the Iranians who went to the United States, especially students who attended American institutions of higher learning. There were more than 50,000 Iranian students in the United States when the shah was overthrown in 1979. In that year, Iranians were the largest group of international students enrolled in universities in the United States.

Blog-Farsi

۱۲ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” ۱۲ ۲ رواداری در مکعب همگرایی : هم دلی دریادداشت گذشته همدلی را بر اساسِ نظر ِ هاینز کوهات و نگرش موجود در مکعب هم گرایی ، بیان شد که ما هم با شما قرار می‌گذاریم که از این به بعد، وقتی همدلی را...

read more
Blog-Farsi

۱۱ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” ۱۱ ❖ رواداری در مکعب همگرایی : هم دلی ضلع بعدی از اضلاعِ مکعب همگرایی در «هم دلی» معنا می پذیرد. بعد از آن که اضلاع هم پذیری به هم نشینی، از هم نشینی به هم فکری، از هم فکری، به هم دلی، و از هم دلی...

read more
Blog-Farsi

موزه دوستی مردم ایران و امریکا بخش پنجم

بخش پنجم: موزه دوستی مردم ایران و امریکا مقدمه ای بر هویت بخشی فرهنگی (بخش نخست)  موزه ۵ ما بارها و بارها و بارها از فرهنگ سخن می گوئیم. از آن می شنویم. انواع آن را باز می یابیم. بر ان می شویم تا فرهنگ خانواده، فرهنگ زندگی شهری و روستایی، فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ...

read more
Blog-Farsi

۱۰ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” ۱۰ رواداری در مکعب همگرایی : هم گامی همگامی Synchronization به عمل هماهنگ کردن رویدادی برای عمل کردن به عنوان یک سیستم واحد می گویند مثل عمل رهبر ارکسر، برای هماهنگ کردن ارکسر در زمان اجراء. سیستمی...

read more
Blog-Farsi

۴ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط ۴” رواداری و باهم بودگی بررسی ابعاد شش گانه ی مکعب همگرایی یا باهم بودگی میان همگان۴ مهدی مطهرنیا، بر این باور است که باید باهم بودگی در مسیر گسترش ژن همگرایی، و در گستره ی ژنوم یا بافتار همزیستی...

read more
Blog-Farsi

موزه دوستی مردم ایران و امریکا بخش چهارم

بخش چهارم: موزه دوستی مردم ایران و امریکا فرهنگ گسترش دهنده باور فردی در باند پر پهنای زندگی اجتماعی ملت ها پارسونز کارکرد فرهنگ را در زیرمجموعه ی چهارگانه ی زیرسیستم ها subsystems ی اجتماع شاملِ سیاست، اقتصاد، حقوق، و فرهنگ، حفظ وحدت و انسجام جوامع و پایاسازِ حیات...

read more
Blog-Farsi

موزه دوستی مردم ایران و امریکا بخش سوم

بخش سوم​: چگونه می توانیم از فرهنگ دیگران بیاموزیم؟ موزه دوستی مردم ایران و امریکا بخش سوم در بخش دوم از مجموعه حاضر به : دین و فرهنگ در ارتباط میان ملت ها پرداختیم در پایان آن بخش اشاره شد که « ... در بررسی پاسخگویی به ابعاد تشابه ها و تمایزات فرهنگی می توان زمینه...

read more
Blog-Farsi

۹ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” ۹ رواداری در مکعب همگرایی : هم فکری همه ی ما انسان ها از زمانی که متولّد می شویم، با دیگران زندگی می کنیم و با آنها ارتباط داریم. در هنگام نوزادی و کودکی با چه کسانی ارتباط داریم؟ وقتی وارد مدرسه...

read more
Blog-Farsi

تشکیل انجمن های دوستی بین ملت ها قویترین ابزار « دیپلماسی فرهنگی » است

 تشکیل انجمن های دوستی بین ملت ها قویترین ابزار « دیپلماسی فرهنگی » است تشکیل انجمن های دوستی بین ملت ها قویترین ابزار « دیپلماسی فرهنگی » است  « دیپلماسی فرهنگی »  ابزار قدرتمندی است که با آن  فرهنگ یک ملت به بیرون مرزها عرضه می شود و وخصوصیات گوناگون فرهنگی ملتها در...

read more
Blog-Farsi

۷ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” ۷ رواداری در مکعب همگرایی با تکیه بر نظریه مکعب همگرایی اندیشمندی ایرانی ، بر آن شدیم که ابعاد گوناگون باهم بودگی را که وی به عنوان لازمه تشکیل باهمستان های موثر میان ملت ها می داندبازشکافی کنیم....

read more

Friendship Gallery

Compiled by our researchers, this digital library of photos and documents provide a snapshot of goodwill ambassadors who nurtured the seeds of friendship, respect, tolerance, and dignity. Baskerville’s death inspired the celebrated poet and scholar Malek ol-Shoar’a Bahar and Aref Ghazvini.

Oh, thou, the revered defender of the freedom of men,
Brave leader and supporter of justice and equity,
Thou has given thy life for the felicity of Iran,
O, may thy name be eternal, may thy soul be blessed!