مجموعه یادداشت ها

Blog-Farsi

Plant a tree of friendship that is good for you
Uproot the seed of enmity that causes so much suffering

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

S. M. Hafiz (c. 1320-1389)

Baskerville Friendship Blog provides commentary and informed analysis of United States and Iran.

We welcome submission of blog posts discussing America and Iran, friendship examples, differences and commonalities, and how current situation in Iran can be better understood by examining the past. Submissions can be emailed to Baktiari@BaskervilleInstitute.org.

The cultural connections between United States and Iran run deep. Iran and the United States have had a unique people-to-people interactions dating back to 1811. This included the missionaries who helped build schools and clinics, financial advisers who brought their expertise to banking and commerce, and educationalists and aid workers and more than 1600 U.S. Peace Corps volunteers who went to Iran from 1964-1979. Many of these volunteers received their training at Utah State University, selected because of Utah’s topographical similarity to Iran, One source estimated that approximately 850,000 Americans traveled to Iran from 1969-1979 during the Shah of Iran’s last decade in power. On the other hand were the Iranians who went to the United States, especially students who attended American institutions of higher learning. There were more than 50,000 Iranian students in the United States when the shah was overthrown in 1979. In that year, Iranians were the largest group of international students enrolled in universities in the United States.

Blog-Farsi

۶ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”(۶) رواداری و باهم بودگی جایگاه شناسی باهم بودگی جااه شناسی متوجه بررسی جایگاه یک واژه ، دانشواژه ، آدمی، جمع و جماعت ها و .... در مجموعه کانونی حیات ان ها است. به عبارتی این که به زبان ساده موضوع...

read more
Blog-Farsi

۵ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط”(۵) رواداری و باهم بودگی هویت شناسی باهم بودگی  هویت از idem در زبان لاتین آمده است. در زبان انگلیسی به Identity در آمده است. در زبان فارسی idem به معنای «تشابه و تداوم» آمده است. در این نگرش باید...

read more
Blog-Farsi

خبری کوتاه ولی شوکه‌کننده؛ افغانستان به دست طالبان افتاد 

 افغانستان به دست طالبان افتاد  خبری کوتاه ولی شوکه‌کننده؛ افغانستان به دست طالبان افتاد.    ...آیا واقعا این اخبار قرن ۲۱ است یا کابوسی که اگر بیدار شویم تمام می‌شود؟  اما واقعیت همین است که افغانستان باز بعد از ۲۰ سال دوباره به دست طالبان افتاده و آنچه تصاویر...

read more
Blog-Farsi

۱ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” رواداری میان من و تو و لذت دوستی میان همگان (۱) شورای نویسنگان باسکرویل  ۱- ارتباط  رواداری را باید از نو در هزاره سوم معنا کرد. رواداری مفهومی پر معنا و سراسر زیبایی است که طعم گس دارد. تلخ است و...

read more

۲ مجموعه یادداشت هایی در باب ارتباط

مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” مجموعه یادداشت هایی در باب “ارتباط” رواداری میان من و تو و لذت دوستی میان همگان (۲) پرسش نهایی بخش نخست از این مجموعه برای پاسخگویی به پرسش های کلیدی قبل این بود که : معیارهایی که در پرتو آن می توانیم همدیگر را قبول نماییم چیست ؟”...

read more
Blog-Farsi

موزه دوستی مردم ایران و امریکا بخش دوم

بخش دوم: دین و فرهنگ در ارتباط میان ملت ها موزه دوستی مردم ایران و امریکا بخش دوم: دین و فرهنگ در ارتباط میان ملت ها  در این مجال بر آن است تا به بیان نقش دین و فرهنگ در ارتباط میان ملت ها توجه کند . در این مورد با توجه به آشنایی با یکی از متخصصین آینده اندیش اجتماعی...

read more
Blog-Farsi

موزه دوستی مردم ایران و امریکا

مجموعه یادداشت های : موزه دوستی مردم ایران و امریکا موزه دوستی مردم ایران و امریکا بخش نخست : فرهنگ و با هم بودگی مقدمه  در جغرافیای سیاسی جهان امروز ارتباط دو ملت ایران و آمریکا ، یکی از موضوعات مهم به حساب می آید. دولت های حاکم بر ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی...

read more

Friendship Gallery

Compiled by our researchers, this digital library of photos and documents provide a snapshot of goodwill ambassadors who nurtured the seeds of friendship, respect, tolerance, and dignity. Baskerville’s death inspired the celebrated poet and scholar Malek ol-Shoar’a Bahar and Aref Ghazvini.

Oh, thou, the revered defender of the freedom of men,
Brave leader and supporter of justice and equity,
Thou has given thy life for the felicity of Iran,
O, may thy name be eternal, may thy soul be blessed!